REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 18 - 24 lutego 2019 r.

  • Autor: Gabriel Paździor
  • 18 lutego 2019 08:30
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 18 - 24 lutego 2019 r. (fot.sejm.gov.pl/Krzysztof Białoskórski)

W Sejmie odbędzie się w tym tygodniu 77. posiedzenie VIII kadencji. Na porządku obrad i w pracach komisji warto zwrócić uwagę na przesłuchania ws. wyłudzeń podatku VAT, wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i informację rządu dotyczącą śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

  • Przed Komisją śledczą kierowaną przez posła Marcina Horały (PiS) stawić się mają Jacek Kapica i Paweł Graś.
  • W Senacie odbędzie się ceremonia wręczenia nagród Festiwalu Polskich Teatrów Telewizji.
  • W Polsce wizytę dyplomatyczną złoży także prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė.
  • PiS i PSL będą w sobotę decydować w gremiach partyjnych. PiS przedstawi program na kampanię do Europarlamentu. Stronnictwo ma podjąć decyzję w jakiej formule startować do organu parlamentarnego UE.
  • W tym tygodniu mija 20 lat od kontrasygnaty premiera Jerzego Buzka złożonej pod dokumentami wstąpienia Polski do NATO. Był to finalny akt, który przypieczętował członkostwo Polski w Pakcie Północnoatlantyckim.

 

Polityka międzynarodowa

18.02

- W poniedziałek i wtorek w Jerozolimie odbędzie się pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej poza granicami państw V4. Mateusz Morawiecki nie będzie uczestniczył w tym szczycie. Więcej o nieobecności polskiego premiera przeczytasz tutaj.

Sejm RP

18.02

- Parlamentarny zespół ds. reformy wymiaru sprawiedliwości przystąpi do omawiania przyszłości polskiej prokuratury. Na posiedzeniu zespołu będą poruszane: raport Stowarzyszenia "Lex Super Omnia" i stan prokuratury, w tym przyszłość oskarżycieli, pozycja ustrojowa prokuratury, rola prokuratora w postępowaniu karnym, usprawnienie postępowania przygotowawczego, czy zasady awansu zawodowego śledczych.

- Zbierze się Parlamentarny zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Posłowie i eksperci tego gremium omówi uczestnictwo osób niewidomych i słabowidzących w wydarzeniach kulturalnych, w tym dostęp do muzeów, kina, instytucji kultury.

- Komisja mniejszości narodowych i etnicznych będzie pracować w Warszawie. Posłowie będą rozpatrywać informację pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania na temat działań podejmowanych na rzecz równego traktowania bez względu na pochodzenia narodowe i etniczne w latach 2016-2018.

- Prace legislacyjne podejmie Podkomisja stała do spraw polityki społecznej.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i minister Jerzy Kwieciński (fot. Marta Marchlewska/Kancelaria Sejmu RP/flickr.com/CC BY 2.0)

19.02

- Komisja mniejszości narodowych i etnicznych rozpatrzy informację na temat sytuacji i problemów upamiętnień związanych z mniejszością ukraińską w Polsce.

- Skład Komisji rolnictwa i rozwoju wsi będzie słuchać informacji na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego.

- W Sejmie ma stawić się Jacek Kapica, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Będzie składał zeznania przed Komisją śledczą ds. wyłudzeń podatku VAT.

- Będzie pracować Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy. Na posiedzeniu podkomisji będą procedowane propozycje zmian w Kodeksie pracy postulowane przez prezydenta RP.

- Zapowiedziano prace Komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

- Komisja łączności z Polakami za granicą rozpatrzy informację ministra nauki na temat programów stypendialnych dla osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą.

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej rozpatrzy informację NIK o wynikach kontroli „Gospodarowanie mieniem Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie”.

- Skład Komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii podejmie pierwsze czytanie rządowego projektu Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Komisja zdrowia rozpatrzy sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych.

- Będą pracować Komisja infrastruktury i Komisja gospodarki i rozwoju.

- Komisja do spraw kontroli państwowej rozpatrzy informację NIK o wynikach kontroli zapewnienia stabilności sektora bankowego. Informację przedstawi w Sejmie prezes NIK.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzy poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

- Komisja obrony narodowej wysłucha informacji MON nt. 3 lat działalności rządu PiS w obszarze obrony narodowej.

- Skład Komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki rozpatrzy informację na temat obecnej sytuacji w Polskim Związku Hokeja na Trawie.

- Komisja administracji i spraw wewnętrznych rozpatrzy uchwały Senatu w sprawie Ustawy o zmianie Ustawy o cudzoziemcach.

- Komisja sprawiedliwości i praw człowieka zaopiniuje poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Zbigniew Ziobro na konwencji Zjednoczonej Prawicy (fot. twitter.com/SolidarnaPL)

20.02

Zacznie się 77. posiedzenia Sejmu

Porządek obrad przewiduje:

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.

- Sejm podejmie temat zmian w składzie osobowym komisji sejmowych.

- Złożone będzie w Sejmie sprawozdanie Komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

- Informacja rządu dotycząca wątpliwości pojawiających się wokół śledztwa dotyczącego zabójstwa prezydenta Gdańska pana Pawła Adamowicza oraz funkcjonowania systemu więziennictwa i wymiaru sprawiedliwości. Po informacji będą wypowiadać się w oświadczeniach przedstawiciele klubów i kół sejmowych.

- W porządku obrad widnieje także sprawozdanie Komisji finansów publicznych o poselskich projektach ustaw o: zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim. To ustawa ujawniająca zarobki osób pracujących w NBP.

Kancelaria Sejmu informuje, że porządek obrad może ulec zmianie w wyniku prac komisyjnych i możliwych decyzji Prezydium Sejmu lub Marszałka Izby Niższej.

Najważniejsze prace komisji sejmowych:

- W Sejmie pracować będzie Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie. Posłowie omówią sytuację reumatologii w Polsce.

- Posłowie Komisji do spraw energii i skarbu państwa będą pracować z posłami Komisja infrastruktury. Na tych obradach przeprowadzone będzie pierwsze czytanie rządowego projektu Ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

- Na posiedzeniu zamkniętym spotkają się posłowie Komisji etyki poselskiej. Program posiedzenia obejmuje omówienie i podjęcie ewentualnych decyzji w sprawach wypowiedzi posłów: Katarzyny Lubnauer, Sławomira Nitrasa, Henryki Krzywonos-Strycharskiej.

- W Sejmie na przesłuchanie przed politykami Komisji Śledczej ds. wyłudzeń VAT ma się stawić były polityk Platformy Obywatelskiej i były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Graś. Jest on bliskim współpracownikiem Donalda Tuska. Po przesłuchaniu posłowie komisji będą pracować na posiedzeniu zamkniętym.

- Politycy Komisji infrastruktury wysłuchają informacji na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni, związanych z funkcjonowaniem transportu kolejowego oraz działań podjętych w tym zakresie, w kontekście tworzenia Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa.

- Pracować będzie Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

- Sprawy dyplomatyczne będą poruszane na posiedzeniu Komisji spraw zagranicznych. Posłowie tej komisji zaopiniują kandydatów na stanowisko ambasadora RP. Opiniowani będą Tomasz Szatkowski,  Maciej Szymańskiego i Michał Murkociński.

- Spotka się skład Podkomisji stałej ds. przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania.

- Na posiedzeniu Komisji Energii będzie podejmowana strategia i perspektywy rozwoju (polityka inwestycyjna, polityka handlowa) Grupę Azoty.

- Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy.

- Komisja łączności z Polakami za Granicą zapowiedziała zamknięte posiedzenie, na którym będzie omawiana informacja ministra spraw zagranicznych na temat bieżącej sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi.

- Spotkają się posłowie dwóch komisji: Komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii oraz Komisji spraw zagranicznych. Posłowie omówią i podejmą decyzję w sprawie ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich

- Ostatnim posiedzeniem komisji pierwszego dnia obrad Sejmu będzie spotkanie posłów Komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki. Politycy tego gremium rozpatrzą informację ministra sportu na temat inwestycji sportowych zrealizowanych w 2018 r. oraz planów inwestycyjnych na 2019 r.

Sala Kolumnowa Sejmu RP, w której odbyła się Konferencja „Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919-1922)” (fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

21.02

Będzie trwało 77. posiedzenie Sejmu

Przewidziano kontynuację obrad plenarnych

Najważniejsze prace komisji sejmowych:

- Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z UE omówi stan wykorzystania funduszy europejskich z perspektywy finansowej Unii na lata 2014-2020 w zakresie realizacji programów infrastrukturalnych.

- Komisja infrastruktury spotka się by porozmawiać o wynikach kontroli dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Kontrolę przeprowadziła NIK.

- Posłowie Komisji do spraw służb specjalnych będą rozmawiać o podpaleniu przez obywateli polskich budynku Towarzystwa Węgierskiej Kultury Zakarpacia na Ukrainie. Informacje posłom przedstawią szefowie służb. Zapowiedziane posiedzenie będzie utajnione.

- Na porządku obrad Komisji rolnictwa i rozwoju wsi stanie temat padłego bydła przerabianego na mięsa, które ujawnili dziennikarze. Posłom sytuację ma zreferować minister ds. rolnictwa.

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wysłucha referatu szefa NIK o wynikach kontroli „Funkcjonowanie centrów pierwszej sprzedaży ryb”.

- Komisja infrastruktury będzie informowana o stanie technicznym budownictwa wielkopłytowego. To budynki powstałe w okresie Polski Ludowej, które były obiektem obaw o stan techniczny.

- Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej wysłucha informacji ministra środowiska na temat przygotowania wdrożenia systemu kaucyjnego w zbiórce plastikowych opakowań po napojach.

- Przewidywane jest także posiedzenie łączone składów Komisji edukacji i Komisji zdrowia. Obie komisje podejmą na posiedzeniu łączonym wyniki kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Kontrolę przeprowadziła NIK.

- Komisja do spraw energii wraz z Komisją spraw zagranicznych przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu Ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe.

- Będzie pracował skład Komisja polityki senioralnej.

- Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki wysłucha wniosków płynących z prac Najwyższej Izby Kontroli o wspieraniu wyczynowego uprawiania sportów zimowych.

- Komisja spraw zagranicznych zaopiniuje kandydata na stanowisko ambasadora RP. Opiniowany będzie Bartosz Cichocki.

22.02

Zakończy się 77. posiedzenie Sejmu

Przewidziano kontynuację obrad plenarnych

- Kancelaria Sejmu informuje, że obok obrad plenarnych spotka się w piątek już tylko Komisja edukacji, nauki i młodzieży. Posłowie omówią informację MEN na temat zaplanowanych i realizowanych podwyżek płac nauczycieli oraz propozycji nowych regulacji dotyczących systemu wynagrodzeń nauczycieli.

Senat RP

19.02

- W Senacie odbędzie się ceremonia wręczenia nagród Festiwalu Polskich Teatrów Telewizji. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski objął festiwal patronatem.

20.02

- Stanisław Karczewski weźmie udział w ceremonii otwarcia I Młodzieżowych Polonijnych Mistrzostw Sportów Zimowych Krynica-Zdrój 2019. Zawody odbędą się w trzech kategoriach wiekowych: 14 - 17 lat, 18 - 20 lat i 21 - 28 lat. Młodzi ludzie z zagranicy będą rywalizować w czterech dyscyplinach – narciarstwie alpejskim, narciarstwie biegowym shorttrucku, snowboardzie.

Rząd

18.02

- Kancelaria Prezydenta zapowiada "300 dni Piątki Morawieckiego", czyli wizytę premiera w województwach mazowieckim, świętokrzyskim oraz małopolskim. Mateusz Morawiecki będzie w Raszynie, Białobrzegach, Zagnańsku. W tych miastach na kilku spotkaniach i konferencjach prasowych podsumuje ustawy gospodarcze wprowadzane w życie w ubiegłym roku, stąd 300 dni. Premierowi będą towarzyszyć minister infrastruktury Andrzej Adamczyk minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz i minister finansów Teresa Czerwińska.

Prezydent

21.02

- Andrzej Duda będzie przyjmował w Polsce prezydent Litwy Dalię Grybauskaitė. Gość odwiedzi Warszawę (21 lutego) oraz Lublin (22 lutego).

Rzecznik Praw Obywatelskich

22.02

- Urzędnicy biura Rzecznika będą w Lublinie w punkcie przyjęć interesantów.

Trybunał Konstytucyjny

Sąd konstytucyjny nie przewiduje prac i badania zgodności prawa w tym tygodniu.

Narodowy Bank Polski

19.02

- Spotka się na jednodniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP).

21.02

- NBP opublikuje Minutes RPP na luty 2019 r.

- Tego samego dnia bank zaprezentuje stan płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych. Będzie to podsumowanie za styczeń 2019 r.

Inne

18.02

- W poniedziałek w warszawskim ratuszu nastąpi podpisanie deklaracji na rzecz społeczności LGBT+ w Warszawie. Więcej o tym dokumencie przeczytasz tutaj.

Warszawa, widok na centrum stolicy (fot. twitter.com/warszawa)

- Rocznica: W 1980 r. Edward Babiuch został premierem PRL.

19.02

- Rocznica: W 1993 r. w Wojsku Polskim została wprowadzona dewiza "Bóg, Honor, Ojczyzna".

20.02

- Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej.

21.02

- Z inicjatywy UNESCO na świecie obchodzi się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

- Rocznica: W 1990 r. Komitet Obrony Kraju przyjął doktrynę obronną RP. Stanowiła ona pierwszy po powstaniu III RP dokument określający politykę obronną Polski.

22.02

- Dzień Ofiar Przestępstw.

- Rocznica: W 1998 r. utworzono Euroregion Bałtyk.

23.02

- Ma odbyć się konwencja programowa PiS, na której partia podejmie kluczowe decyzje związane ze startującą kampanią do Parlamentu Europejskiego.

- 23 lutego odbędzie się także rada naczelna PSL, podczas której zapadnie decyzja o formule startu Stronnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Rocznica: W 1998 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w Warszawie i papież Jan Paweł II w Watykanie ratyfikowali konkordat między Polską a Stolicą Apostolską.

- Rocznica: W 1999 r. premier RP Jerzy Buzek kontrasygnował akt ratyfikujący przystąpienie Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

24.02

- Rocznica: W 1990 r. powołano do istnienia Urząd Antymonopolow, który od 1996 r. znany jest nam dobrze jako Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Henio 2019-02-18 11:44:56
    Kiedy.bedziecie.debatowac.o.odrabianiu.wojska.przez.gornikow.i.krwiodastwa.oraz.odrabiania.rewirow Od.1991.roku.jak.ustawa.weszla.w.2008.Jak.ustawa.moze.dzialac.wstecz?czy.ktos.sie.tym.w.koncu.zajmie?REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.