REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 19-25 listopada 2018 r

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 19 listopada 2018 13:40
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 19-25 listopada 2018 r Donald Tusk w czasie brifingu dla prasy w Brukseli (fot. European Council/flickr.com/CC)

W tym tygodniu bogate, trzydniowe posiedzenie Sejmu. Część uwagi opinii publicznej przykuje także Bruksela, w której będą obradować Rada UE i Rada Europejska. Niedzielne spotkanie Rady zwołał Donald Tusk w związku z brexitem.

  • Sejmie będą poruszane tematy: prawa lotniczego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL czy Programu Mobilizacji Gospodarki.
  • Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki będzie procedować temat bezpieczeństwa w górach oraz zasad finansowania GOPR-u i TOPR-u.
  • Rząd we wtorek przygotuje natomiast Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.
  • W tym tygodniu także Dzień Telewizji, Dzień Pracownika Socjalnego i Dzień Kolejarza.

Sejm

20.11

- Komisja rolnictwa i rozwoju wsi rozpatrzy informację ministra rolnictwa dotyczącą "Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt”.

- Zapowiedziano spotkanie Parlamentarnego zespół ds. rozwiązywania problemów uzależnień.

- Posłowie Komisji infrastruktury chcą przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze.

- Przy ul. Rakowieckiej w Warszawie odbędzie się spotkanie Parlamentarnego zespołu tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych. Przewidziano wizytę posłów zespołu w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

- Zapowiedziano prace Komisji mniejszości narodowych i etnicznych.

- Zbiorą się na posiedzeniu posłowie Podkomisji stałej do spraw mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Podkomisja wysłucha informacji o sytuacji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w świetle rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

- Na spotkaniu Komisji łączności z Polakami za granicą poruszana będzie kwestia Polonii we Włoszech. Posłom temat zreferuje przedstawiciel MSZ.

- Komisja edukacji, nauki i młodzieży będzie procedować wraz z Komisją zdrowia obywatelski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

- Będzie pracować Komisja finansów publicznych.

Polacy w czasie wizyty w Sejmie, na galerii sali plenarnej. (fot. Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0)

- Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki będzie słuchać referatu ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat stanu przygotowań do zimowego sezonu turystycznego w Polsce. Kancelaria Sejmu zwraca uwagę, że referat będzie dotyczył zwłaszcza bezpieczeństwa w górach oraz zasad finansowania GOPR-u i TOPR-u.

- Komisja infrastruktury rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli infrastruktury dostępowej do portów morskich.

- Komisja zdrowia wróci do sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

- Komisja obrony narodowej zapowiedziała posiedzenie zamknięte. Na tym posiedzeniu przedstawiona ma być informacja ministra obrony na temat przygotowania i realizacji przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym zadań na rzecz obronności państwa wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki.

- Posłowie Komisji gospodarki i rozwoju chcą przeprowadzić na posiedzeniu komisji pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

- Zbierze się Komisja polityki senioralnej.

21.11

Rozpocznie się 72. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej bieżącej kadencji.

Najważniejsze punkty porządku dziennego obrad:

- Sprawozdanie Komisji kultury i środków przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Sprawozdanie Komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz Komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

- Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zapewnieniu godnej pamięci i należytej ochrony miejscom spoczynku Bohaterów Powstania Warszawskiego.

- Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do spraw kontroli państwowej oraz Komisji polityki społecznej i rodziny.

Najważniejsze obrady komisji sejmowych:

- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań przy ściągalności podatku VAT będzie zadawać pytania dwóm świadkom: Elżbiecie Chojny-Duch, byłej podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, i Stanisławowi Gomułce, który także piastował stanowisko podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

- Zbierze się Komisja infrastruktury.

- Komisja do spraw petycji rozpatrzy petycję w sprawie zmiany ustawy o pracownikach samorządowych.

- Komisja etyki poselskiej zbiera się, by na zamkniętym posiedzeniu omówić sprawy wypowiedzi posła PO Sławomira Neumanna z 24 września 2018 r. i poseł Henryki Krzywonos-Strycharskiej z 5 lipca 2018 r.

- Będzie pracował poselski skład Komisji zdrowia.

- Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki będzie rozpatrywać informację na temat programów sportowych realizowanych w polskich szkołach w kontekście przeprowadzonej reformy edukacji ze szczególnym uwzględnieniem programów dotyczących szkolenia w grach zespołowych.

- Będzie pracować Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

- Komisja finansów publicznych zapowiedziała pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych.

- Komisja kultury i środków przekazu przeprowadzi pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.

- Na posiedzenie Komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej stawi się prezes Najwyższej Izby Kontroli. Przedstawi w Sejmie informację o wynikach kontroli utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowej w miastach.

- Komisja łączności z Polakami za granicą rozpatrzy informację NIK o wynikach kontroli zatytułowanej „Przyznawanie Karty Polaka osobom zamieszkałym za wschodnią granicą RP”.

- Komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii podejmie temat nowoczesnych technologiach w budownictwie. Referat o tej tematyce wygłosi posłom reprezentant ministra inwestycji i rozwoju.

Widok na budynek Sejmu RP w Warszawie (fot. Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0)

22.11

Będzie trwało 72. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej bieżącej kadencji.

Przewidziane są obrady plenarne.

Najważniejsze obrady komisji sejmowych:

- Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa rozpatrzy działalność i finansowanie parków narodowych w latach 2015-2017.

- Posłowie Komisji edukacji, nauki i młodzieży będą procedować informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych.

- Posłowie Komisji do spraw służb specjalnych wysłuchają informacji o współpracy międzynarodowej służb specjalnych RP oraz służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji - Priorytety i efekty współdziałania w latach 2017-2018. Posiedzenie będzie zamknięte z racji tajemnicy i bezpieczeństwa państwa.

- Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania zainauguruje swoje prace.

- Będzie pracowała Komisja do spraw Unii Europejskiej.

- Na przesłuchanie w Sejmie ma się stawić Jacek Dominik, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Będzie składał wyjaśnienia związane z dochodzeniem Komisji śledczej ds. VAT.

- Przewidziano prace Komisji finansów publicznych.

- Komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii będzie procedować informację o otwieraniu danych publicznych w ramach projektu POPC „Otwarte dane dostęp, standard, edukacja”.

23.11

Będzie trwało 72. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej bieżącej kadencji.

Przewidziane są obrady plenarne i bloki głosowań

24.11

- Parlamentarny zespół ds. morskiej energetyki wiatrowej spotka się w Tele-Fonika Kable, zakład w  Bydgoszczy, na wyjazdowym posiedzeniu.

- W Warszawie, w Sejmie, natomiast spotka się Parlamentarny zespół członków i sympatyków Ruchu Światło-Życie i Akcji Katolickiej. Zespół organizuje spotkanie "Duchowieństwo w walce o wolność i suwerenność Polski w XX wieku."

Senat

20.11

Najważniejsze spotkania komisji senackich:

- Spotka się Komisji środowiska, która organizuje PRE-COP 24 - bezodpadowa energetyka węglowa i górnictwo dla ochrony klimatu.

- Komisja ustawodawcza oraz Komisja praw człowieka, praworządności i petycji będą procedować zmiany w Kodeksach postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego.

- Zapowiedziano w Senacie posiedzenie Komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą. Senatorowie komisji będą słuchać informacji NIK i MSWiA o realizacji znowelizowanej ustawy o Karcie Polaka.

- Na agendzie Komisji obrony stanie rozpatrzenie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP.

- Komisja środowiska, Komisja infrastruktury oraz Komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej będą procedować ustawy o wspieraniu termomodernizacji i o remontach.

21.11

Najważniejsze spotkania komisji senackich:

- Komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej spotka się na posiedzeniu łączonym ze składem  Komisji ustawodawczej. Połączone komisje będą procedować pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

- Zapowiedziano także posiedzenie Komisji kultury i środków przekazu. Senatorowie komisji będą rozpatrywać ustawę o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

- Senatorowie Komisji środowiska oraz Komisji spraw zagranicznych i UE będą podejmować ratyfikację poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

- Zapowiedziano także posiedzenie Parlamentarnego zespołu rozwoju dróg wodnych.

Rząd

20.11

- W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotka się Rada Ministrów. Tygodniowe spotkanie zacznie się o 10.00. W programie posiedzenia ministrów i premiera są: rozpatrzenie projektu Ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, obrady nad projektem noweli Ustawy o cudzoziemcach. Obrady będą kończyć tematy bieżące i projekt zmian w prawie związanych z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Konferencja prasowa członków rządu RP. (fot. Adam Guz/Kancelaria Premiera RP/domena publiczna)

25.11

- Donald Tusk zwołał specjalne posiedzenie Rady Europejskiej na godz. 9.30. Polski rząd na Radzie w Brukseli będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki.

Ministerstwo Obrony Narodowej

19.11

- Mariusz Błaszczak będzie z wizytą w Brukseli. Jego spotkania w stolicy Belgii będą trwały dwa dni. Minister będzie w tych dniach uczestniczył w Radzie do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej.

Prezydent

19.11

- O godz. 11.00 Prezydent RP Andrzej Duda podpisze w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

- O godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim para prezydencka spotkają się z parami z długoletnim pożyciem małżeńskim i ich rodzinami.

- O godz. 14.30 w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej gali z okazji Święta Kolejarza.

20.11

- O godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda z małżonką wezmą udział w uroczystej gali finałowej nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”.

21.11

- O godz. 17.00 w Pałacu Prezydenckim para prezydencka przekaże na ręce wolontariuszy i przedstawicieli Stowarzyszenia WIOSNA paczkę dla wybranej przez siebie rodziny.

23.11

- Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Podsarniu (woj. małopolskie).

25.11

Rzecznik Praw Obywatelskich

19.11

- Rozpocznie się VI edycja Tygodnia Konstytucyjnego pod Honorowym Patronatem RPO.

- Także w poniedziałek pod Honorowym Patronatem RPO odbędzie się w Warszawie konferencja „100 lat praw wyborczych kobiet w Polsce. PRACA, RODZINA, ROZWÓJ – perspektywa równych szans”.

Trybunał Konstytucyjny

- Zaplanowana pierwotnie na 22 listopada 2018 r. rozprawa dotycząca opłat i kar z tytułu usuwania drzew lub krzewów została odwołana. Wyznaczono nowy termin tego badania prawa na 13 grudnia.

Narodowy Bank Polski

20.11

- Zapowiedziano Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

21.11

- O godzinie 14.00 NBP zapowiedział zrelacjonowanie stanu płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych. Przedstawiony będzie stan na październik 2018 r.

22.11

- NBP przedstawi Minutes RPP.

Inne

19.11

- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

- Rocznica: W 2009 r. Sejm RP przyjął ustawę o grach hazardowych.

- Rocznica: W 2015 r. powstał Komitet Obrony Demokracji (KOD). Organizacja społeczno-polityczna zaangażowana w protesty skierowane wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości.

20.11

- Rocznica: W 2002 r. otwarto polsko-ukraińskie drogowe przejście graniczne Krościenko-Smolnica.

21.11

- Światowy Dzień Telewizji

Światowy Dzień Telewizji przypada 21 listopada. (fot. pixabay.com/domena publiczna)

- Dzień Pracownika Socjalnego. Więcej o pracownikach przeczytasz na portalu PulsHR.pl

22.11

- Rozpoczynają się Dni Honorowego Krwiodawstwa ustanowione przez Polski Czerwony Krzyż. Trwają do 26 listopada każdego roku.

23.11

- Rocznica: W 2001 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski wydał, na wniosek Rady Ministrów, postanowienie o wysłaniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do Afganistanu.

- Rocznica: W 2013 r. Sejm RP przyjął ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

24.11

- Święto Wojskowej Służby Prawnej.

- Rocznica: W 1989 r. Sejm kontraktowy zlikwidował Urząd do Spraw Wyznań i ORMO.

- Rocznica: W 2007 r. premier RP Donald Tusk wygłosił w Sejmie najdłuższe w historii III RP exposé.

25.11

- Dzień Kolejarza.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.