REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 2-8 lipca 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 02 lipca 2018 11:19
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 2-8 lipca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda pełniący obowiązki zwierzchnika Sił Zbrojnych RP. Zdjęcie wykonano podczas apelu połączonego z odsłonięciem Pomnika Polski Morskiej 24 czerwca 2018 r. (fot. twitter.com/DGeneralneRSZ)

W poniedziałek (2.07) stanowisko obejmie nowy szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na czele sił zbrojnych stanie gen. dyw. Rajmund Andrzejczak. Przed nami też posiedzenie Sejmu. Cztery dni na Wiejskiej (3-6.07) to: aborcja, Amber Gold, ustawa 2.0 Gowina i opiniowanie kandydatów na dyplomatów w Komisji Spraw Zagranicznych.

  • Generał Rajmund Andrzejczak przejmie dowodzenie Sztabem Generalnym w poniedziałek. Stanowisko to opuszcza generał Leszek Surawski.
  • Sejm w tym tygodniu będzie pracował na 66. posiedzeniu. Zajmie się projektem zmian w Ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
  • Posłowie wybiorą też honorowych patronów roku 2019.
  • W tym tygodniu przypada także rocznica dwudniowego szczytu NATO, który odbył się w Warszawie dokładnie dwa lata temu.

 

Sejm

02.07

- W Sejmie spotkają się członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Posłowie na posiedzeniu komisji rozpatrzą rządowy projekt Ustawy o odpadach. To dokument, który pilnie ma być rozpatrzony, by zażegnać kryzys płonących wysypisk śmieci.

- Posłowie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych rozpatrzą informację Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą interwencji podejmowanych w latach 2015-2017 w sprawach zachowań antymuzułmańskich i islamofobicznych.

- Komisja Łączności z Polakami za Granicą zaplanuje swoje posiedzenia do końca tego roku.

- Na obrady Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wraca temat aborcji. Posłowie będą rozpatrywać obywatelski projektu ustawy o zmianie Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

- Komisje Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Gospodarki i Rozwoju będą planować tematy posiedzeń do końca 2018 r.

- Na Komisji Spraw Zagranicznych dojdzie do opiniowania kandydatów na ambasadorów RP. Opiniowanymi będą: Barbara Ćwioro, Jarosław Szczepankiewicz i Wojciech Tyciński.

- Komisja Obrony Narodowej zaplanuje program posiedzeń do końca 2018 r.

- Posłowie Komisji Polityki Senioralnej chcą rozpatrzyć informację ministra sprawiedliwości na temat sytuacji prawnej lokatorów oraz skutków społecznych reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

03.07

Rozpocznie się czterodniowe, 66. posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji

Zaplanowano obrady plenarne. Najważniejsze punkty porządku obrad

- Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

- Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie Ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie Uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej.

Unia Lubelska pędzla Jana Matejki (fot. wikimedia.org/domena publiczna)

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie Uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie Uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie Uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Anny Walentynowicz.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim i komisyjnym projektach Uchwał w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne.

- Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 r.

- Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r.

- Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

- Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017.

- Przedstawienie przez premiera dokumentu: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2017 r."

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie (fot. wikimedia.org/CC BY-SA 4.0)

Najważniejsze spotkania komisji

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold będzie pytać o okoliczności związane z piramidą finansową świadków: Sławomira Langowskiego, byłego kierownika II Działu Kontroli Podatkowej Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku i Krzysztofa Ptaszyńskiego, byłego Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.

- Komisja Finansów Publicznych zaopiniuje wniosek prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.

- Komisja Sprawiedliwości i Praw człowieka zaplanuje tematy spotkań do końca 2018 r.

- Posłowie Komisji Kultury i Środków przekazu rozpatrzą sprawozdanie Rady Języka Polskiego o stanie ochrony języka polskiego za lata 2015-2016.

- Pracować będzie Komisja do spraw Unii Europejskiej.

- Komisja Łączności z Polakami za Granicą zaopiniuje kandydatów na konsulów generalnych RP w Barcelonie i w Kolonii.

- Podkomisja stała ds. polityki regionalnej wysłucha informacji na temat funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój regionalny w nowej perspektywie finansowej na 2021-2027.

- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa zapowiada posiedzenie poświęcone górnictwu. Minister energii przedstawi posłom komisji sprawę zakupu KWK „Krupiński” z siedzibą w Suszcu przez podmioty, które złożyły ofertę zakupu tej kopalni oraz poniesionych do tej pory kosztów likwidacji KWK „Krupiński”.

04.07

Sejm będzie kontynuował 66. posiedzenie

Planowane są prace plenarne

Najważniejsze spotkania komisji

- Posłowie Komisji Etyki Poselskiej na posiedzeniu zamkniętym będą procedować sprawy posłów: Janusza Sanockiego, Pawła Skuteckiego, Pauliny Hennig-Kloski, Krystyny Pawłowicz. Posłom za wypowiedzi publiczne wygłaszane w 2018 r. grożą kary.

- Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego rozpatrzy informację na temat wdrożenia programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold zapowiada przesłuchania dwóch świadków. Stawić się mają w Sejmie Artur Korzeniewski, były zastępcy dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku i Małgorzata Bogumił, była dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku.

- Posłowie Komisji Spraw Zagranicznych spotkają się  z przedstawicielami opozycji białoruskiej.

- Komisja Zdrowia rozpatrzy wnioski o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych.

- Posłowie Podkomisji stałej ds. społecznych w wojsku spotkają się na posiedzeniu zamkniętym.
Wysłuchają informacji ministra obrony narodowej na temat obecnego i planowanego umiejscowienia Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie kierowania i dowodzenia.

- Zapowiedziano wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Ochrony Środowiska. Posłowie na tym spotkaniu rozpatrzą informację ministra gospodarki morskiej o realizacji w 2017 r. zadań określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba.

- W Sejmie zbierze się na posiedzeniu także Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

05.07

Sejm będzie kontynuował 66. posiedzenie

Planowane są prace plenarne

Najważniejsze spotkania komisji

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Tomasza Rzewuskiego, byłego Naczelnika III Urzędu Skarbowego w Gdańsku.

- Posłowie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wraz z posłami Komisji Zdrowia przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych przeprowadzi na posiedzeniu pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu.

- Komisja Zdrowia przygotuje plan pracy Komisji do grudnia 2018 r.

Politycy w Sejmie w czasie prac 65. posiedzenia izby (fot. Paweł Kula/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

06.07

Sejm planuje zakończyć 66. posiedzenie

Planowane są prace plenarne. Możliwy jest blok głosowań kończących posiedzenie

Najważniejsze spotkania komisji

- Komisja Obrony Narodowej planuje w ostatni dzień posiedzenia wysłuchanie informacji ministra obrony narodowej o kontrakcie na dostawę systemu obrony powietrznej „Wisła”. Posłowie chcą rozmawiać o skutkach tego kontraktu dla realizacji innych programów modernizacji technicznej sił zbrojnych. W drugiej połowie posiedzenia ma zostać przedstawiona posłom informacja szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na temat naruszeń prawa w działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej w latach 2015-2018.

Senat

04.07

- W Senacie odbędzie się inauguracja akcji „Lato z Polską”.  W uroczystości weźmie udział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Podczas akcji organizowane są pobyty edukacyjno-integracyjne dla dzieci polskiego pochodzenia z całego świata. Akcję organizuje Stowarzyszenie Wspólnota Polska we współpracy z polskimi samorządami.

- Wicemarszałek Senatu Maria Koc weźmie udział na Gibraltarze w uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Organizatorem uroczystości jest Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych we współpracy z Ambasadą RP w Londynie.

05.07

- W Senacie na posiedzeniu zasiądą senatorowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W pracach komisji pojawią się: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, informacja prokuratora generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalaniu rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

04.07

- W Warszawie w siedzibie MNiSW odbędzie się posiedzenie Rady Młodych Naukowców.

Ministerstwo Obrony Narodowej

02.07

- O godzinie 14.30 minister Mariusz Błaszczak wprowadzi w obowiązki nowego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz weźmie udział w uroczystości przekazania obowiązków nowemu szefowi. Uroczystość odbędzie się w Sztabie Generalnym WP w Warszawie.

Prezydent

02.07

- O godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wręczy akt mianowania na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz akt mianowania na stopień generała broni gen. dyw. Rajmundowi Andrzejczakowi.

03.07

- O godz. 10:00 w Jasionce nieopodal Rzeszowa prezydent Andrzej Duda weźmie udział w Forum Regionów Trójmorza organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich

02.07

- Urzędnicy biura RPO będą do dyspozycji obywateli w Łodzi w punkcie przyjęć interesantów.

Trybunał Konstytucyjny

06.07

- W TK nastąpi publiczne ogłoszenie wyroku w sprawie zarządzania pomocą kierowaną do osób bezrobotnych. O zbadanie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Trybunał rozpatrywał sprawę w składzie: Zbigniew Jędrzejewski (przewodniczący), Leon Kieres (sprawozdawca), Grzegorz Jędrejek, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

Narodowy Bank Polski

06.07

- NBP przedstawi sytuację aktywów rezerwowych Banku, stan na czerwiec 2018 r.

Inne

02.07

- Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego.

- Rocznica: W 2004 r. Sejm RP przyjął Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

03.07

- Rocznica: W 2002 r. Sejm RP przyjął ustawę Prawo lotnicze.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze definiuje

04.07

- Rocznica: W 2010 r. Bronisław Komorowski zdobył urząd prezydenta RP. W II turze wyborów pokonał ubiegającego się o urząd Jarosława Kaczyńskiego. Elekcja była przedterminowa i była bezpośrednim skutkiem katastrofy smoleńskiej, w której zginął Lech Kaczyński.

05.07

- Rocznica: W 1990 r. weszła w życie ustawa Prawo o zgromadzeniach.

06.07

- Rocznica: W 1994 r. prezydent USA Bill Clinton rozpoczął dwudniową wizytę w Polsce.

- Rocznica: W 2001 r. Sejm RP powołał Mirosława Sekułę na stanowisko prezesa NIK.

07.07

- Rocznica: W 1981 r. Józef Glemp został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawsko-gnieźnieńskim i prymasem Polski.

08.07

- Rocznica: W 2010 prezydent elekt Bronisław Komorowski zrezygnował z mandatu poselskiego i funkcji marszałka Sejmu, a tym samym przestał wykonywać obowiązki prezydenta RP, które przez kilka godzin wypełniał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Wieczorem, z mocy konstytucji, obowiązki głowy państwa przejął nowo wybrany marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna.

- Rocznica: W 2016 r. w Warszawie rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.