REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 3 - 9 grudnia 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 03 grudnia 2018 10:05
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 3 - 9 grudnia 2018 r. Prezydent Andrzej Duda jest już w Katowice, gdzie rozpoczyna się 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24 (fot.twitter)

W Katowicach zainaugurowano w poniedziałek (3 grudnia) światową konferencję klimatyczną pod egidą ONZ - COP24. Sporo będzie działo się też w Sejmie

Prezydent

3.12

- Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). W czasie inauguracji szczytu przewidziano także kilka spotkań bilateralnych Andrzeja Dudy. rezydent spotka się: z z prezydentem Republiki
Słowenii Borutem Pahorem, z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej księdzem kardynałem Pietro Parolinem, z prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej Alainem Bersetem, z prezydentem Federalnej Republiki Nigerii Muhammadu Buharim, z prezydentem Czarnogóry Milo Djukanoviciem i z premierem Republiki Fidżi Josaią Voreqe Bainimaramą.

4.12

- Andrzej Duda będzie na COP24 także we wtorek. Ponownie odbędzie kilka spotkań bilateralnych: z byłym gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem, z prezydent Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu Bidhya Devi Bhandari, z Wielkim Księciem Luksemburga Jego Królewską Wysokością Henrykiem, z prezesem Solar Impulse Foundation Bertrandem Piccardem.

- O godz. 12.00 w Brzeszczach (woj. małopolskie) prezydent Andrzej Duda weźmie udział w Akademii Barbórkowej Grupy Tauron.

Część polskiej delegacji na COP 24 w Katowicach w holu Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gdzie odbywa się COP 24 (fot. © cop24.gov.pl)

7.12

- Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Raciborzu (woj. śląskie).

Rząd

3.12

- Mateusz Morawiecki będzie w Katowicach na inauguracji COP24. Popołudniu premier RP spotka się z premierem Królestwa Hiszpanii Pedro Sánchezem, z premierem Królestwa Niderlandów Markiem Rutte, z prezydentem Federalnej Republiki Nigerii Muhammadu Buhari.

4.12

- We wtorek premier nadal będzie na szczycie klimatycznym. Spotka się z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem. Będzie także prelegentem dwóch paneli dyskusyjnych: Global Climate Action oraz Driving Change Together - Partnerstwo na rzecz elektromobilności. Drugiego dnia COP24 premier spotka się także z mediami.

Najnowsze informacje ze szczytu klimatycznego przeczytasz w dedykowanej zakładce portalu gospodarczego WNP.PL

Sejm

3.12

- Zbierze się skład Komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Posłowie komisji będą opiniować sprawy zachowania posłów: Sławomira Neumanna, Andrzeja Halickiego i posła Stanisława Gawłowskiego.

- Spotyka się skład Parlamentarnego zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

4.12

- Komisja infrastruktury rozpatrzy sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze.

- Spotka się skład Komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Na komisji będą procedowane informacje ministra obrony narodowej na temat działalności MARS FIZ na terenach stoczniowych w Szczecinie i Świnoujściu.

- Połączone składy komisji finansów publicznych i samorządu terytorialnego będą obradować zmiany w Ustawie o finansach publicznych.

- Na posiedzeniu połączonym Komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz Komisja ustawodawczej będzie procedowane pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990.

- Zbierze się skład Komisji do spraw kontroli państwowej. Posłowie przyjmą sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2017 r.

- Komisja kultury i środków przekazu rozpatrzy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

- Pracować będzie Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych.

- Komisja mniejszości narodowych i etnicznych przyjmie informację ministra spraw wewnętrznych na temat aktualnego stanu prac nad VI. Raportem dotyczącym sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w RP.

- Komisja gospodarki i rozwoju rozpatrzy sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

- Będzie pracować Komisja polityki społecznej i rodziny.

- Na porządku obrad Komisji sprawiedliwości i praw człowieka stanie pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy.

- Komisja do spraw energii i skarbu państwa przyjmie informację ministra energii o projekcie "Polityki energetycznej Polski do 2040 r."

- Spotka się Komisja polityki senioralnej.

- Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa zapowiedziała wprowadzenie pod obrady pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program Ograniczenia Niskiej Emisji”.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński (fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

5.12

Rozpocznie się 73. posiedzenie Sejmu RP

Najważniejsze punkty porządku obrad:

- Sprawozdanie Komisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

- Sprawozdanie Komisji zdrowia o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

- Sprawozdanie Komisji kultury i środków przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.

- Pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

- Pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w ZSRR.

- Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy - Emerytura bez podatku.

- Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta

- Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w latach 2016-2017.

Kancelaria Sejmu przewiduje, że porządek obrad może ulec zmianie.

Posłowie w czasie prac w parlamencie. Na mównicy Michał Kamiński. (fot. Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0)

Najważniejsze obrady komisji:

- Komisja nadzwyczajna do spraw deregulacji będzie opiniować dla Komisji polityki społecznej i rodziny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.

- Komisja sprawiedliwości i praw człowieka rozpatrzy uchwały Senatu w sprawie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

- Będzie pracować Komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

- Spotka się w Warszawie Komisja do spraw petycji.

- Komisja kultury i środków przekazu rozpatrzy informację NIK o wynikach kontroli ochrony zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych.

- Komisja zdrowia podejmie sprawę rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem.

- Komisja spraw zagranicznych będzie procedować pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta zmiany ustawy o umowach międzynarodowych.

- Będzie pracować Komisja do spraw Unii Europejskiej.

- Komisja edukacji, nauki i młodzieży rozpatrzy informację MEN na temat wniosków z monitorowania organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach.

- Komisja administracji i spraw wewnętrznych rozpatrzy uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o dowodach osobistych.

- Zbierze się poselski skład Komisji infrastruktury.

- Komisja łączności z Polakami za granicą wysłucha informacji prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na temat budowy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego - Domu Polskiego we Lwowie.

- Odbędzie się uroczystość zapalenia lampy chanukowej w Sejmie.

6.12

Będzie trwało 73. posiedzenie Sejmu RP

Będą kontynuowane obrady plenarne

Najważniejsze posiedzenia komisji

- Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa rozpatrzy informację ministerstwa środowiska oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi nt. planowanych działań mających na celu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.

- Spotka się Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

- Zapowiedziano zamknięcie Komisji do spraw służb specjalnych. Posłowie będą słuchać informacji w sprawie pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej. Będą przedstawiane dane migracyjne, postępowania uchodźcze, legalizacja pobytu i odmowy pobytu w latach 2017-2018 r.

- Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej rozpatrzy projekt dezyderatu w sprawie różnic w uprawnieniach pracowniczych pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury.

- Komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii wysłucha informacji ministra cyfryzacji o projekcie Rozwój SRP.

- Komisja obrony narodowej rozpatrzy informację ministra obrony narodowej na temat udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami państwa.

- Komisja do spraw kontroli państwowej rozpatrzy informację NIK o wynikach kontroli ochrony praw konsumenta energii elektrycznej.

7.12

Będzie trwało 73. posiedzenie Sejmu RP

Przewidziane są bloki głosowań

Senat

3.12

- W Senacie odbędzie się konferencja pt. „Epidemia otyłości olbrzymiej - wyzwanie dla Polski”.

- Zapowiedziano posiedzenie Komisji budżetu i finansów publicznych.

- Spotka się skład Komisji ustawodawczej. Senatorowie rozpatrzą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r. dotyczący ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Senator Jan Żaryn (PiS) w ławach senatorskich w kompleksie parlamentu (fot. Senat RP/flickr.com/CC)

4.12

- Zapowiedziano posiedzenie Komisji ustawodawczej oraz Komisja emigracji i łączności z Polakami za granicą. Na posiedzeniu omawiana będzie zmiana Konstytucji RP, na mocy której skład Senatu RP ma być powiększony o 2 senatorów, którzy mają reprezentować Polonię.

5.12

- Spotka się Komisja praw człowieka, praworządności i petycji.

- Senatorowie Komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej będą procedować dwa punkty na obradach komisji. Pierwszy rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i drugi, połączony z pierwszym, rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.

- Komisja spraw zagranicznych i Unii Europejskiej spotka się z Komisją praw człowieka, praworządności i petycji. Senatorowie na połączonym posiedzeniu będą procedować zmiany Ustawy o służbie zagranicznej oraz Ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990.

7.12

- Komisja nauki, edukacji i sportu rozpatrzy zmiany w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej

3.12

- O godz. 10.00 w 5. Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, weźmie udział w uroczystości przekazania moździerzy samobieżnych RAK na podwoziu KTO Rosomak.

Rzecznik Praw Obywatelskich

3.12

- Urzędnicy RPO będą w Łodzi w punkcie przyjęć interesantów.

6.12

- Pod honorowym patronatem RPO odbędzie się Konferencja z okazji 70 rocznicy Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

Trybunał Konstytucyjny

4.12

- Trybunał zapowiedział publiczne odczytanie wyroku ws. przepisów o notariacie.

5.12

- Zapowiedziano rozprawę w czasie której będą badane przepisy o ruchu drogowym.

6.12

- Trybunał zapowiedział publiczne odczytanie wyroku ws. naruszenia praw własności przemysłowej.

Narodowy Bank Polski

4.12

- Rozpocznie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

5.12

- Rada będzie kontynuowała swoje posiedzenie, rozpoczęte w środę.

7.12

- NBP przedstawi stan aktywów rezerwowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.