W środę zbiera się Senat. Na tapecie m.in. ustawa o Pracowniczych Planach KapitałowychPAP/JS - 23 października 2018 19:34


Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, dot. utworzenia powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo - to jeden z punktów, którymi zajmie się Senat na rozpoczynającym się w środę (24 października) trzydniowym posiedzeniu.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych ma dotyczyć, według szacunków rządu, który przedłożył projekt ustawy, ok. 11,5 mln pracowników i ma zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów, po ukończeniu przez nich 60. roku życia.

Ustawa zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Dotyczy osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłacałby składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika mogłaby wynosić 8 proc.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK będzie mogła wynosić mniej niż 2 proc. wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Poza tym obowiązywałaby coroczna dopłata z budżetu w wysokości 240 zł, a ponadto państwo dawałoby dodatkową "opłatę powitalną" w wysokości 200 zł.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Senat zajmie się także przepisami upraszczającymi rozliczenia PIT, nakładającymi na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników. Celem nowelizacji, której projekt przedłożył rząd, jest wprowadzenie dalszych uproszczeń w składaniu zeznań podatkowych PIT.

Inny punkt, którym zajmie się Senat, to ustawa, która ma poprawić nadzór nad produktami kosmetycznymi i zwiększyć bezpieczeństwo stosowania kosmetyków m.in. poprzez utworzenie systemu informowania o działaniach niepożądanych.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ma ona na celu zachowanie w mocy zgód na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, o ile podmioty, które je posiadają, uzyskają do końca roku wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz o powszechnym obowiązku obrony. Zakłada ona zwiększenie roli szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu mają podlegać dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia.

Według nowelizacji dowódca WOT ma - jak obecnie - podlegać bezpośrednio ministrowi obrony do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej gotowości do działania. Wtedy to szef MON ma zdecydować o przekazaniu tej formacji pod dowództwo szefowi Sztabu. Według dotychczasowych zapowiedzi resortu obrony miałoby to nastąpić 1 stycznia 2025 r. Zmiany w reformie dowodzenia zakładają zwiększenie roli szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu mają podlegać dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia.

Senatorowie zajmą się ustawą określającą zasady tworzenia kół gospodyń wiejskich w ten sposób, że takie koło ma być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Izba zajmie się też ustawą o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa Poczta Polska, która - zgodnie z nowymi przepisami - będzie mogła sprzedawać z bonifikatą lokale mieszkalne, które znajdują się należących do poczty budynkach niemieszkalnych.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, która wprowadza możliwość poruszania się motocyklem trójkołowym osobom posiadającym prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w szczególności osobom, które ze względu na niepełnosprawność, nie mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kategorii A.

Senat zajmie się też ustawą, która stanowi, że 19 października ma być Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Dzień ten będzie miał charakter święta państwowego. Datę wybrano jako dzień porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o Polskiej Agencji Prasowej; nowe regulacje umożliwią połączenie PAP z Przedsiębiorstwem Wydawniczym "Rzeczpospolita". W sierpniu br. PAP oraz PWR zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych poinformowały o planowanym połączeniu, gdzie spółką przejmującą miałaby być Agencja. Połączenie ma zostać przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej o 22 mln zł poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych.

Senat zajmie się też dwoma senackimi projektami ustaw. Pierwszy z nich ma na celu zwiększenie zakresu ochrony osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych. Projekt zakłada ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem tych roszczeń, wprowadzenie wymogu zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych dokonanych przez doradcę, które zmierzają do zrzeczenia się roszczenia, wypłacanie odszkodowań bezpośrednio osobie poszkodowanej oraz wprowadzanie obowiązkowych ubezpieczeń OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Drugi projekt, przygotowany przez senacką komisję ustawodawczą, zakłada zapewnienie prawa sprawcy przestępstwa do udziału w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w zakładzie psychiatrycznym; przewiduje także zmianę właściwości miejscowej sądu orzekającego o dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym na sąd, w którego okręgu przebywa sprawca.

Senatorowie w czasie posiedzenia zajmą się też projektem uchwały w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski; wysłuchają też: sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 r. oraz informacji o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.