Za nami trzeci dzień 72. posiedzenia SejmuPAP/KM - 23 listopada 2018 15:49


Za nami trzeci dzień 72. posiedzenia Sejmu.

W głosowaniu posłowie odrzucili poselski projekt nowelizacji ustaw: Kodeks wykroczeń oraz Prawo o ruchu drogowym.

Ponadto Marszałek Sejmu zdjął z porządku obrad głosowanie w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z 24 czerwca 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiego. Decyzja została podjęta po wpłynięciu oświadczenia posła o zrzeczeniu się immunitetu. Sprawa została ponownie skierowana do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich.

Sejm przyjął ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego. Ustawa trafi do Senatu.

Po dyskusji Sejm zdecydował o wyborze Mikołaja Pawła Pawlaka na Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z ustawą o RPD decyzja Sejmu trafi do Senatu.

W głosowaniu Izba przyjęła wniosek Prezydium Sejmu w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Następnie Sejm wysłuchał sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji i 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół na temat sprawozdania PIP. Przeprowadzono także I czytania trzech poselskich projektów, nowelizujących m.in. Kodeks pracy, dotyczących praw pracowniczych.