PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Umowa CETA. Czas, aby polskie firmy zaczęły z niej korzystać

Hanna Luczkiewicz • 11-05-2018 13:43
Umowa CETA. Czas, aby polskie firmy zaczęły z niej korzystać

Dzięki CETA polskie firmy mogą liczyć na uproszczenie procedur celnych, likwidację linii taryfowych i niemal nieograniczony dostęp do zamówień publicznych. Na zdjęciu przedmieścia kanadyjskiego Toronto

Fot. Kenny Louie/Wikipedia/CC BY 2.0

Od 21 sierpnia 2017 roku obowiązuje najbardziej ambitna umowa handlowa, jaką podpisała Unia Europejska z krajem trzecim - CETA. Polscy przedsiębiorcy nadal jednak podchodzą dość sceptycznie do rozwijania swojej działalności po drugiej stronie Atlantyku. Emocje ostygły, a na rynku nie widać właściwie żadnych zmian.

 • CETA tworzy nowe warunki dla eksportu towarów i usług do Kanady.
 • UE i Kanada zgodziły się m.in. na umożliwienie przedsiębiorstwom delegowanie swoich pracowników na okres do 3 lat bez względu na sektor działalności w ramach własnej firmy.
 • Kanada, w tym prowincje, otworzyły rynek zamówień publicznych dla firm z UE.
 • O CETA i innych umowach handlowych UE będziemy rozmawiać podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego m.in. z komisarz UE ds. handlu Cecilią Malmstroem.
Umowa UE z Kanadą - CETA - wzbudzała wiele kontrowersji. Demonstracje w Polsce przekonywały o groźbie zalania rynku zmodyfikowaną genetycznie żywnością, chlorowanym kurczakiem, a niczym nieskrępowana działalności kanadyjskich korporacji miała poważnie zagrozić lokalnym producentom i ograniczyć rządom możliwości stanowienia prawa. Po pierwszych miesiącach obowiązywania umowy widzimy, że żaden z czarnych scenariuszy nie spełnił się, a europejskie przepisy o jakości żywności pozostały całkowicie nienaruszone. Wielu polskich przedsiębiorców zniechęciły jednak do prowadzenia działalności na rynku kanadyjskim negatywne hasła. Tymczasem europejska konkurencja nie próżnuje. W Niemczech sam sektor chemiczny odnotował ponad 20-procentowy wzrost wywozu swoich produktów do Kanady od momentu tymczasowego stosowania porozumienia, a francuski eksport odniósł rekordowy 7-procentowy wzrost.

Polska do tej pory znajdowała się wśród państw o niewielkim stopniu wymiany handlowej z Kanadą, a koncentracja geograficzna w ostatnich latach jeszcze się nasiliła. W 2017 r. polski eksport towarów do Kanady wyniósł 1,295 mld USD (spadek o prawie 5 procent względem 2016 r.), import 678 milionów USD (wzrost o prawie 70 procent względem 2016 r.).

Główne grupy towarów w imporcie i eksporcie Polski z i do Kanady

kod SITC import w USD eksport w USD
0 - Żywność i zwierzęta żywe 43 264 866 89 919 813
1 - Napoje i tytoń 2 047 177 13 840 745
2 - Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 34 719 708 127 283 254
 3 - Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne   94 773 326  10 539 
4 - Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne  114 172  825 157
 5 - Chemikalia i produkty pokrewne  265 806 212  32 827 639 
6 - Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca 34 831 402 90 707 850
7 - Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 160 739 104 763 481 169
8 - Różne wyroby przemysłowe 38 497 190 175 797 582
9 - Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC 3 923 822 549 044
Łącznie 678 716 979 1 295 242 792
Źródło: GUS

Eksport pięciu państw - Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i Holandii - stanowi 70 procent unijnego eksportu do Kanady ogółem, w tym 27 procent przypada na Niemcy. W grupie eksporterów Polska plasuje się w na 9. miejscu z udziałem 3 procent. Szczególnie polskie małe i średnie przedsiębiorstwa dość niechętnie wywoziły swoje produkty do Kraju Klonowego Liścia (obecnie ok. 2 tysiące MŚP jest zaangażowanych w eksport do Kanady).

Dzięki Kompleksowej Umowie Gospodarczo-Handlowej Unia Europejska-Kanada (CETA), która obowiązuje od 21 sierpnia 2017 roku, po raz pierwszy polskie firmy mogą liczyć na uproszczenie i zharmonizowanie procedur celnych, likwidację 98 procent linii taryfowych i niemal nieograniczony dostęp do zamówień publicznych na rynku kanadyjskim. Wiedza o zasadach i korzyściach wynikających z CETA może znacznie ułatwić polskim MŚP wejście i dalszą ekspansję na ten zagraniczny rynek. Zasady uzgodnione z Kanadą stały się podstawą umowy między Japonią a Unią, która zostanie oficjalnie przyjęta w najbliższych miesiącach.

Rolnictwo


Kwestie rolnictwa były jednymi z najtrudniejszych w negocjacjach porozumienia. Zarówno Unia, jak i Kanada mają bowiem konkurencyjne sektory rolne i należą do czołówki eksporterów produktów rolno-spożywczych. Jednakże dzięki CETA Unia Europejska zniosła 94,4 procent taryf w momencie wejścia umowy w życie, a w sumie 96 procent po 7 latach, natomiast Kanada zniosła od razu 92,2 procent taryf, a w ciągu 7 lat zniesie łącznie 92,9 procent. Dla nielicznej grupy najbardziej wrażliwych dóbr rolnych liberalizacja dostępu do rynku jest ograniczona do kontyngentów taryfowych bądź w ogóle nie nastąpi (jak np. dla mięsa kurcząt i indyków, jaj i produktów z jaj).

Dla polskich firm dostęp do rynku kanadyjskiego jest szczególnie korzystny w odniesieniu do alkoholi, przetworzonych produktów rolnych (chleb i wyroby cukiernicze), tytoniu i wyrobów tytoniowych, warzyw, owoców, cukru i mięsa. Zwłaszcza sektor alkoholowy może skorzystać na umowie. Do tej pory wódka w Kanadzie podlegała cłu w wysokości 12,28 centa CAD za litr czystego alkoholu. Dzięki CETA oprócz zniesienia ceł usunięte zostają inne bariery handlowe. Między innymi opłaty z tytułu różnic w koszcie usługi - nakładane przez prowincjonalne komisje do spraw napojów alkoholowych na importowane wina i wódki - stosowane będą na podstawie ilości, a nie wartości oraz poddane zostaną bardziej przejrzystym obliczeniom. Dzięki temu obniżone zostaną koszty ponoszone przez polskich producentów sprzedających swoje produkty w Kanadzie.  
 

Maszyny i urządzenia elektroniczne


Eksport maszyn i urządzeń elektronicznych stanowi prawie połowę całkowitego wywozu z Polski do Kanady. Maszyny i urządzenia elektryczne objęte są niskimi średnimi taryfami celnymi, jednak w odniesieniu do niektórych produktów obowiązywały cła na maksymalnym poziomie wynoszącym 9 procent. Dzięki CETA wszystkie one zostały usunięte.

Jednak to nie tylko taryfy stanowią o atrakcyjności danego rynku zagranicznego. Umowa z Kanadą eliminuje koszty podwójnego testowania dzięki postanowieniom dotyczącym uznawania świadectw oceny zgodności w obszarach takich jak: urządzenia elektryczne, sprzęt elektroniczny i radiowy, zabawki, maszyny i aparatura pomiarowa.  

Oznacza to, że w pewnych okolicznościach organ oceniający zgodność z normami w UE może testować produkty unijne przeznaczone na wywóz do Kanady zgodnie z przepisami obowiązującymi w Kanadzie i odwrotnie. Dla przykładu, polska firma sprzedająca zabawki w Kanadzie może przetestować swój produkt wyłącznie w Europie, uzyskując certyfikat zgodności, który jednocześnie będzie ważny na rynku kanadyjskim. Dzięki eliminacji konieczności podwójnej certyfikacji możliwe jest znaczne obniżenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa i konsumentów.

Usługi i delegowanie pracowników


Unia, jako największy na świecie eksporter usług, dzięki CETA może jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję lidera. Szczególnie, że w dziedzinie usług CETA jest zdecydowanie najbardziej ambitną umową, jaką UE kiedykolwiek zawarła. Oczekuje się, że to ponad połowa unijnego wzrostu tworzonego przez to kompleksowe porozumienie będzie powiązana ze zwiększonymi obrotami w sektorze usług.

Europejskie przedsiębiorstwa zyskały szerokie możliwości w zakresie świadczenia usług w sektorach takich jak ochrona środowiska, transport morski, telekomunikacja czy finanse. Dostęp do nich jest możliwy zarówno na poziomie federalnym, jak i – po raz pierwszy dla Kanady – na poziomie prowincji.

Co ciekawe, obie strony zgodziły się także na umożliwienie przedsiębiorstwom delegowanie swoich pracowników na okres do 3 lat bez względu na sektor działalności, w ramach własnej firmy. Może być to szczególnie korzystne dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ to one często nie są w stanie zapewnić stałego personelu na miejscu, aby bezpośrednio świadczyć daną usługę. Co więcej, w sektorze zawodów regulowanych Kanada usunęła szereg ograniczeń dotyczących obywatelstwa i pobytu w zakresie prowadzenia praktyki w Kanadzie przez prawników, księgowych, architektów czy inżynierów.

Zamówienia publiczne


Kanada miała dotychczas stosunkowo zamknięty rynek zamówień publicznych, a ilość europejskich firm ubiegająca się o udział w przetargach była bardzo niska. Oferta, jaką udało się Unii Europejskiej wynegocjować, jest jedną z najambitniejszych w historii tego kraju, bowiem prowincje - które odpowiadają za większość zamówień - otworzyły swój rynek na europejskich inwestorów. Jest to szczególnie istotne, bo rynek zamówień na poziomie prowincji jest ponad dwukrotnie większy niż na szczeblu federalnym. Ponadto, Kanada zgodziła się zwiększyć transparentność swoich procedur przetargowych poprzez publikację wszystkich przetargów na jednej stronie internetowej.

Ochrona Inwestycji


W wyniku rosnącej publicznej niechęci do starego systemu ochrony inwestora, tzw. ISDS (ang. Investor-State Dispute Settlement), Komisja Europejska w 2015 r. zaproponowała nową formułę rozstrzygania sporów, mającą na celu zapewnienie wszystkim podmiotom pełnego zaufania do systemu, zachowując prawo rządów do wprowadzania regulacji wewnętrznych oraz wzmacniając przejrzystość i odpowiedzialność za podejmowane przez nie działania.

Nowy system ustanawia stały i zinstytucjonalizowany trybunał rozstrzygania sporów, składający się z trybunału pierwszej instancji oraz trybunału odwoławczego. Orzeczenia będą wydawane przez mianowanych publicznie sędziów posiadających wysokie kwalifikacje, których obejmie szczegółowy kodeks postępowania. Ponadto, ustanowiono ścisłe warunki do wnoszenia przez inwestora skargi do trybunału i ograniczono je do takich przypadków jak ukierunkowana dyskryminacja albo wywłaszczenie bez odszkodowania czy odmowa ochrony prawnej. Według propozycji zawartej w CETA, Trybunał Inwestycyjny ma w sposób szczególny traktować MŚP, które mogą korzystać nie tylko z udogodnień formalnych, ale także i finansowych.

W kontekście umowy CETA należy pamiętać, że Polska posiada dwustronną umowę o ochronie inwestycji z Kanadą podpisaną w 1990 roku. Zawiera ona również mechanizm ISDS, jednak obecne rozwiązania stosowane w UE są zdecydowanie bardziej nowoczesne i lepiej odzwierciedlają potrzeby inwestorów i oczekiwania społeczeństwa.

Kanada bardziej otwarta niż USA


Podpisanie umowy nie oznacza jednak jej automatycznego i pełnego wejścia w życie. CETA jest umową mieszaną, co oznacza, że jej całkowite obowiązywanie jest możliwe jedynie w momencie, gdy zarówno instytucje unijne (Parlament Europejski i Rada) wyrażą zgodę na jej przyjęcie, jak i państwa członkowskie w ramach wewnętrznego procesu ratyfikacji (do tej pory dokonało tego 8 z 28 państw UE: Łotwa, Czechy, Portugalia, Estonia, Hiszpania, Dania, Malta i Chorwacja). Dopiero pełne wejście w życie CETA zapewni nowoczesną i skuteczną ochronę inwestorów i ich inwestycji.

Ważne jest zatem, aby polskie przedsiębiorstwa miały świadomość istnienia tego porozumienia oraz znaczących korzyści, jakie może ono przynieść. Oczywiście nawiązanie relacji partnerskich i zbudowanie rynku zbytu zajmuje czas. Samo zniesienie barier i ograniczenie regulacji oraz uprawnień nie jest oczywiście gwarantem sukcesu. Daje jednak znaczną przewagę, szczególnie w sytuacji, gdy najważniejszy partner handlowy Kanady - Stany Zjednoczone - wprowadza coraz bardziej protekcjonistyczną politykę, a negocjacje umowy handlowej NAFTA znacznie się przedłużają. To nastawienie partnera kanadyjskiego do dywersyfikacji polscy eksporterzy mogą zdecydowanie wykorzystać.

Więcej informacji na temat umowy CETA dla przedsiębiorców można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-explained/index_pl.htm

Szczegóły odnośnie dokumentacji celnej w ramach CETA: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/canada_en
 • Kanada

  Przelicz walutę
 • dolar (CAD)

 • 2,862 złoty (PLN)

  0,666 EUR, 0,764 USD

PARTNER SERWISU

partner serwisu

Kalkulator walutowy

 • Przelicz na:

 • Kurs z dnia:

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.